برای کشت محصول کلزا در هر هکتار حداکثر ۳ تا ۴ کیلوگرم بذرکافی است
پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ 51 سال قبل ٬

برای کشت محصول کلزا در هر هکتار حداکثر ۳ تا ۴ کیلوگرم بذرکافی است

شبکه کشاورزی ایران:      توصیه مهم دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به کلزاکاران: برای کشت محصول کلزا در هر هکتار حداکثر ۳ تا ۴ کیلوگرم بذرکافی است دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با اشاره به مصرف بیش از حد بذر در مزارع کلزا توسط بعضی از کشاورزان

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو