بانوی آبخیزدار نمونه که فعل خواستن را در حوزه مشارکت  منابع طبیعی بخوبی صرف کرد

بانوی آبخیزدار نمونه که فعل خواستن را در حوزه مشارکت منابع طبیعی بخوبی صرف کرد

شبکه کشاورزی ایران:   زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی فعال جامعه نه تنها در مدیریت خانه و تربیت فرزندان نقش آفرینی می کنند بلکه قادراند در عرصه های اجتماعی بویژه در امر احیاء، حفاظت و توسعه منابع طبیعی نیز مشارکت و برنامه ریزی چشمگیری داشته باشند. زهرا سلطان پناه بانوی بهابادی استان یزد که امسال

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو