توکسین‌های باکتریایی

توکسین‌های باکتریایی

شبکه کشاورزی ایران: این پروتئین ها که پرفورین ها perforins   نامیده شده اند، با توکسین های باکتریایی که عامل بیماری هایی نظیر شاربن، گانگرن گازی و تب اسکارلت scarlet fever   ، مرتبط هستند. این اکتشاف به وسیله تیمی به رهبری pr.jams whisstok & Dr Michelle Dunstone در دانشکده علو پزشکی دانشگاه موناش انجام گرفت. پروفسور

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو